Kunst kopen kunst verkopen. Betaalbare kunst voordelige kunst, schilderij kopen, schilderij verkopen, Beeld kopen, Beeld verkopen,

Schilderij Schilderijen Betaalbaar schilderij Betaalbare schilderijen Goedkoop schilderij Goedkope schilderijen Karel Appel Galerie GalerieŽn Online kunst Origineel cadeau Poster Kinderkunst Moderne kunst Hedendaagse kunst Muurdecoratie Kunstgalerie Amateur kunst Professionele kunst Vrijetijdskunstenaars Kunstenaar Kunstenaars Kunstmarktplaats Beeldende kunst Kunst zoekmachine Kunst tentoonstellen Tekeningen Grafieken Litho Zeefdruk Abstract Figuratief Kunst veiling Erotische kunst penseel, potlood, verf, olieverf <h2>Kunst kopen kunst verkopen. Betaalbare kunst voordelige kunst, schilderij kopen, schilderij verkopen, Beeld kopen, Beeld verkopen, </h2><b>Schilderij Schilderijen Betaalbaar schilderij Betaalbare schilderijen Goedkoop </b>schilderij Goedkope schilderijen<a href="http://www.seesle.com"> Karel Appel Galerie GalerieŽn Online kunst Origineel</a> cadeau Poster Kinderkunst Moderne kunst Hedendaagse kunst Muurdecoratie Kunstgalerie Amateur kunst Professionele kunst Vrijetijdskunstenaars Kunstenaar Kunstenaars Kunstmarktplaats Beeldende kunst Kunst zoekmachine Kunst tentoonstellen Tekeningen Grafieken Litho Zeefdruk Abstract Figuratief Kunst veiling Erotische kunst penseel, potlood, verf, olieverf

Gebruikersovereenkomst (versie oktober 2012)

Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Seesle, hierna te noemen Seesle, op www.seesle.com en www.seesle.nl. Waar hierna gesproken wordt over Seesle.com wordt daaronder tevens verstaan Seesle.nl.

Seesle heeft het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen, hetgeen zal geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op de website. Wijzigingen treden niet eerder in werking dan 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken, tenzij zulks met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Seesle gebeurt.


Algemene voorwaarden

Artikel 1        definities

 • Seesle.com: de website van Seesle (waaronder www.seesle.nl en www.seesle.com); 
 • Kunst: elk persoonlijk gecreëerde creatieve uiting, in welke vorm dan ook;
 • Seesle: eigenaar en exploitant van de website, merk- en domeinnaam Seesle.com; 
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen koper en verkoper die gebruik maken van Seesle.com; 
 • Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op Seesle.com en aldus goederen en/of diensten te koop aanbiedt, dan wel te koop vraagt; 
 • Advertentie: de Advertentie waarin goederen en/of diensten door Adverteerder te koop worden aangeboden of te koop worden gevraagd; 
 • Galerie: een door Seesle aan een Adverteerder toegewezen ruimte op de website van Seesle.com waarin een door Seesle nader te bepalen aantal Advertenties kan worden geplaatst (persoonlijke expositieruimte); aan een galerie wordt een aan de Adverteerder toe te wijzen uniek internetadres gekoppeld;
 • Seesle Ads: door Seesle op de website gereserveerde ruimte waarin op de website geplaatste Advertenties worden uitgelicht, zulks tegen betaling van een op de website kenbaar gemaakte prijs, waarbij de desbetreffende Advertentie prominent op de homepage en volgende pagina’s, alsmede bij het weergeven van ‘zoekresultaten’, een nader te bepalen aantal malen wordt getoond;
 • Prikbord: een op de website van Seesle.com gereserveerde ruimte waarin elke Gebruiker een mededeling kan plaatsen;
 • Agenda: een op de website van Seesle.com gereserveerde ruimte waarin door een Gebruiker opgave van kunstgerelateerde gebeurtenissen, zoals exposities, gedaan kan worden;
 • Nieuwsbrief: een door Seesle periodiek uit te brengen email bericht waarin mededelingen omtrent Seesle.com zullen worden gedaan;
 • Gebruiker: degene die, na op de website van Seesle.com te zijn geregistreerd,  door middel van Seesle.com gebruik kan maken van de op de website geboden mogelijkheden, zoals kopen, verkopen, deelnemen aan forum, plaatsen mededelingen op prikbord;
 • Persoonsgegevens: door de Gebruiker van Seesle.com te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder maar niet beperkt tot, naam, adres-, en woonplaats gegevens, emailadres en bankrekeningnummer;
 • Overmacht: elke, van de wil van Seesle, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Seesle jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Seesle kan worden verlangd;
 • Weblog: een door de houder van een Galerie op zijn/haar Galerie bij te houden persoonlijk logboek;
 • Kunstbon: een door Seesle onder de naam ‘Nationale Kuns & Design Bon’ uitgegeven cadeaubon
 • Print on demand: de door Seesle aan adverteerders geboden mogelijkheid om hun originele kunstwerken ook als reproductie aan te bieden.

  De Kunstbon kan door de koper worden gebruikt als (deel)betaling voor de aankoop van de via de website van Seesle te koop aangeboden Kunst indien daarbij door de desbetreffende verkoper (Adverteerder) door middel van plaatsing van een Kunstbon-logo is aangegeven dat de Kunstbon wordt geaccepteerd.

 

Artikel 2        gebruikersovereenkomst

1. Deze algemene voorwaarden van Seesle.com zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website Seesle.com en gelden voor elke Gebruiker.

2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

4. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

5. Een gebruikersovereenkomst komt tot stand tussen Gebruiker en Seesle, en daarmee het aanvaarden door Gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden, door registratie van Gebruiker op Seesle.com.

6. Seesle heeft het recht zonder opgaaf van redenen een Gebruiker de toegang tot en het gebruik van Seesle.com te weigeren dan wel te ontzeggen.

Seesle behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van Seesle.com indien naar het uitsluitend oordeel van Seesle op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en/of onderhavige algemene voorwaarden, en onverminderd het recht van Seesle om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Seesle behoudt zich het recht voor diensten te beperken of te beëindigen, gehoste inhoud te verwijderen en technische en wettelijke maatregelen te treffen om Gebruikers van Seesle.com te weren indien Seesle van mening is dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van het beleid van Seesle.

7. Seesle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor Gebruikers op een zo genoemde zwarte lijst te plaatsen.

 

Artikel 3        platform

1. Seesle.com probeert slechts koper en verkoper tot elkaar te brengen. Seesle is nimmer partij bij een Overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van Seesle.com.

2. Seesle zorgt uitsluitend voor de technische middelen en het platform Seesle.com dat Overeenkomsten mogelijk maakt. Seesle draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de op de website geplaatste Advertenties en aanvaard dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

3. Alhoewel via Seesle.com ook zaken te koop aangeboden kunnen worden door middel van veilen is Seesle.com geen veilinghuis in de gebruikelijk zin van het woord. Ook in het geval van veilen functioneert Seesle.com slechts als een platform en Seesle.com is derhalve niet betrokken bij de daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers.

 

Artikel 4        tarief / duur / beeindiging

1. Bij de plaatsing van Advertenties, zal door Adverteerder een door Seesle op de website kenbaar gemaakte abonnementsprijs voor een account moeten worden betaald. 

2. De door Adverteerder aan Seesle te betalen bedragen, alsmede de door Seesle te bepalen aantallen en vraagprijzen, worden door Seesle vastgesteld en op de website kenbaar gemaakt. Seesle heeft het recht wijzigingen aan te brengen, waarbij de wijzigingen zullen gelden vanaf het moment van wijziging, tenzij anders wordt aangegeven.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden. De overeenkomst wordt na afloop van de minimum termijn telkens automatisch verlengd met een termijn van 12 maanden, tenzij de overeenkomst tenminste een maand voor het verstrijken van een termijn schriftelijk door Adverteerder wordt opgezegd.

4. Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht Indien de betaling van het abonnement ook na het verzenden van een aanmaning niet ontvangen is, is Seesle gerechtigd het abonnement (tijdelijk) de onderbreken.

 

Artikel 5        advertentie

1. Seesle stelt Adverteerder in de gelegenheid tot het te koop aanbieden van Kunst, of van Kunst gerelateerde diensten, door middel van het plaatsen van een Advertentie op Seesle.com.

2. Seesle heeft het recht naar eigen inzicht de op de website geplaatste Advertenties zichtbaar te maken respectievelijk de wijze waarop in de Advertenties kan worden gezocht naar eigen inzicht in te richten dan wel vorm te geven. Aldus heeft Seesle ook het recht om uit alle op de website geplaatste Advertenties een willekeurige keuze te maken om die Advertenties op de homepage te plaatsen. Adverteerder kan daarop geen aanspraak maken, dan wel kan daaraan geen rechten ontlenen.

3. De beoordeling of een Advertentie wordt geweigerd voor plaatsing en/of een eenmaal geplaatste Advertentie wordt verwijderd ligt uitsluitend bij Seesle, waarover geen discussie mogelijk is.

4. Alle informatie op de website met betrekking tot de aangeboden Kunst is afkomstig van de Adverteerder. Adverteerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de Advertentie respectievelijk de verstrekte informatie, alsmede voor de conformiteit van de desbetreffende Kunst, dat wil zeggen dat de Adverteerder er voor in staat dat de in de Advertentie aangeboden Kunst daadwerkelijk is zoals het door de Adverteerder wordt omschreven.

5.a. Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van Kunst op Seesle.com, welk fotomateriaal dient te voldoen aan de door Seesle te stellen kwaliteitseisen met betrekking tot zichtbaarheid en scherpte. Ter uitsluitende beoordeling van Seesle kan aangeboden fotomateriaal zonder opgaaf van redenen worden geweigerd dan wel van de site worden verwijderd.

5.b. De eisen waaraan het hiervoor genoemde fotomateriaal moet voldoen, zijn de volgende:

- het door Adverteerder te plaatsen fotomateriaal mag uitsluitend aan Seesle.com worden aangeleverd als JPG-bestand;

- de resolutie van de foto moet tenminste zijn 400 x 400 pixels;

- een foto van de Kunst mag alleen betrekking hebben op de Kunst zelf, dat wil zeggen dat schilderijen en dergelijke moeten zijn gefotografeerd zonder lijst en/of zonder passe-partout, terwijl voor beeldhouwwerk en keramiek geldt dat het object zoveel mogelijk beeldvullend moet zijn gefotografeerd;

- Seesle behoudt zich het recht voor om foto's die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, te weigeren of aan te passen; aanpassen van een foto zal geschieden indien de desbetreffende foto niet-beeldvullend is; bij aanpassing van de foto door Seesle, door weghalen van overtollige randen, is het mogelijk dat een deel van de gefotografeerde Kunst wegvalt, hetgeen zich bij voorbeeld zal voordoen indien scheef werd gefotografeerd;

- door het aanleveren van fotomateriaal aan Seesle stemt Adverteerder er mee in dat Seesle zo nodig, bij uitsluiting naar het oordeel van Seesle, tot aanpassing overgaat;

- Seesle behoudt zich het recht voor bovenstaande eisen te wijzigen.

6. Door het plaatsen van een Advertentie geeft Adverteerder Seesle toestemming de daarin opgenomen informatie, inclusief fotomateriaal over de desbetreffende Kunst, te plaatsen op Seesle.com en te gebruiken voor promotiedoeleinden van de website en de Nationale Kunst en Design Bon

7. De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of anderszins wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met de te kopen/verkopen Kunst. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag geen diensten en/of producten van een Adverteerder respectievelijk verkoper in het algemeen aanprijzen. Seesle behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen en naar eigen inzicht informatie uit de Advertentie te (laten) verwijderen.

Het is Adverteerder uitdrukkelijk verboden in de Advertentie verwijzingen en/of hyperlinks op te nemen naar concurrerende sites; één en ander uitsluitend ter beoordeling van Seesle.

Slechts aan de Adverteerder ten behoeve van wie op de website van Seesle.com een galerie wordt aangehouden is het toegestaan in een Advertentie een hyperlink op te nemen, echter alleen indien dat een link naar een eigen site van de Adverteerder betreft en onder de voorwaarde dat op die site een hyperlink, volgens de door Seesle aangeboden opmaak, naar de site van Seelse.com is geplaatst, terwijl op die site geen andere verwijzingen en/of hyperlinks naar concurrerende en/of commerciële kunstsites mogen staan. Seesle behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen en naar eigen inzicht hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.

8. Het is de verantwoordelijkheid van Adverteerder dat de in de Advertentie aangeboden Kunst geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet- en/of regelgeving schendt, niet aanstootgevend, agressief, bedreigend, obsceen, beledigend, discriminerend, onjuist of misleidend is en geen reclame-uitingen bevat. Bij vermeend inbreuk dient de eventueel rechthebbende zelf de inbreukmakend partij aan te spreken. Seesle is daarbij nimmer partij en is dienaangaande nimmer aansprakelijk.

9. Indien bij het opgeven van de Advertentie door Adverteerder wordt aangegeven dat op de te koop aangeboden Kunst commentaar mag worden gegeven door Gebruikers, kan Adverteerder zich niet verzetten tegen het krijgen van commentaar.

10. Zowel het plaatsen van een Advertentie, als het bieden op een Advertentie mag slechts geschieden door personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Bovendien zijn de diensten van Seesle.com niet toegankelijk voor minderjarigen of voor personen aan wie het gebruik maken van de diensten van Seesle.com tijdelijk dan wel definitief werd ontzegd.

 

Artikel 6        verplichtingen adverteerder

1. Adverteerder dient er voor zorg te dragen dat bij het opgeven van de Advertentie een zodanig juiste omschrijving wordt gegeven dat plaatsing in de juiste categorie kan geschieden. Seesle.com heeft het recht aangeboden Advertenties te corrigeren respectievelijk zodanig te wijzigen dat wordt voorkomen dat onjuiste informatie wordt verstrekt dan wel indeling in een onjuiste categorie zou plaatsvinden.

2. Adverteerder verplicht zich niet te handelen in strijd met wet- en/of regelgeving respectievelijk beleid van Seesle.com inzake verboden inhoud van Advertenties, geen onjuiste of misleidende informatie te verstrekken, niet te handelen in strijd met enige rechten van derden, geen berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten, geen virussen of andere technologie te verspreiden die Seesle.com of de belangen of het eigendom van Gebruikers van Seesle.com kunnen schaden, niet de infrastructuur van Seesle.com onredelijk te belasten of de goede werking van Seesle.com te verstoren, alsmede geen persoonlijke gegevens van derden te kopiëren, bewerken of verspreiden.

 

Artikel 7        plaatsing advertentie

1. Indien voor het plaatsen van een Advertentie een betaling aan Seesle verschuldigd is, wordt de Advertentie geplaatst op Seesle.com nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op Seesle.com juist heeft doorlopen en Seesle hiervan een bericht heeft ontvangen.

2. Seesle zal Advertenties voor plaatsing waar mogelijk handmatig op juistheid controleren. Indien op enig moment blijkt dat de Advertentie strijdig is met deze algemene voorwaarden is Seesle gerechtigd de Advertentie per direct te verwijderen. Restitutie van mogelijk reeds aan Seesle gedane betaling(en) inzake de Advertentie vindt niet plaats.

3. Indien Seesle genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door Adverteerder aan Seesle worden vergoed.

Seesle is gerechtigd om de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van Seesle.com en alle geplaatste Advertenties alsdan per direct te verwijderen indien Adverteerder in strijd handelt met de betaalprocedure van Seesle.com.

 

Artikel 8        kunst

Adverteerder staat er voor in dat de door hem/haar via Seesle.com aangeboden Kunst origineel is en dat er dus geen tweede gelijk exemplaar van bestaat; dat betekent dat gesigneerde en/of genummerde grafieken zijn toegestaan, maar posters niet. Indien de aangeboden Kunst een replica betreft dient de Adverteerder eveneens daarvan in de Advertentie melding te maken en dient daarbij verwezen te worden naar het originele exemplaar daarvan.

Indien de aangeboden Kunst niet in optimale staat verkeerd, is Adverteerder verplicht daarvan in de Advertentie opgave te doen.

 

Artikel 9        prikbord

Voor het gebruik van het Prikbord gelden dezelfde bepalingen zoals die gelden voor een Advertentie, hetgeen onder andere betekent dat Seesle zonder opgaaf van redenen plaatsing van mededelingen mag weigeren en/of na plaatsing mag verwijderen. De artikelen 5 tot en met 7 zijn, voor zover relevant van overeenkomstige toepassing. De wijze waarop door Gebruikers van het Prikbord gebruik mag worden gemaakt, wordt bij uitsluiting door Seesle bepaald.

 

Artikel 10      weblog

Voor het gebruik van een weblog gelden dezelfde bepalingen zoals die gelden voor een Advertentie, hetgeen onder andere betekent dat Seesle zonder opgaaf van redenen plaatsing van mededelingen mag weigeren en/of na plaatsing mag verwijderen. De artikelen 5 tot en met 7 zijn, voor zover relevant van overeenkomstige toepassing. De wijze waarop door Gebruikers van een weblog gebruik mag worden gemaakt, wordt bij uitsluiting door Seesle bepaald.

 

Artikel 11      agenda

Door een Gebruiker kan in de Agenda een mededeling worden geplaatst. Het gebruik van de Agenda is gratis. Voor het gebruik van de Agenda gelden dezelfde bepalingen zoals die gelden voor een Advertentie, hetgeen onder andere betekent dat Seesle zonder opgaaf van redenen voor plaatsing aangeboden mededelingen mag weigeren en/of na plaatsing mag verwijderen. De artikelen 5 tot en met 7 zijn, voor zover relevant van overeenkomstige toepassing

De wijze waarop door Gebruikers van de Agenda gebruik mag worden gemaakt, wordt bij uitsluiting door Seesle bepaald.

 

Artikel 12      verwijdering publicatie

1. Elke Gebruiker heeft het recht aan Seesle te verzoeken een bepaalde publicatie op Seesle.com, hetzij een Advertentie, hetzij een publicatie op het Prikbord, te verwijderen. De beslissing omtrent het al dan niet inwilligen van een dergelijk verzoek is bij uitsluiting voorbehouden aan Seesle.

2. Seesle behoudt zich het recht voor Advertenties te verwijderen ter zake waarvan door een vermeend rechthebbende aan Seesle is gemeld dat inbreuk op zijn/haar (intellectuele eigendoms)rechten wordt gemaakt.

3. Seesle heeft het recht zonder opgaaf van redenen een Advertentie en/of een ter publicatie in het Prikbord en/of Forum aangeboden mededeling te weigeren en/of na plaatsing te verwijderen.

 

Artikel 13      bieden

1. Het via Seesle.com te koop aanbieden van Kunst of dienst kan geschieden door middel van het vragen van een vaste prijs, dan wel door middel van veilen.

2. Wat betreft het te koop aanbieden tegen een vaste prijs, hetgeen feitelijk betekent het uitnodigen tot het doen uitbrengen van een bod, gelden de volgende regels:

a. Het bieden op via Seesle.com aangeboden Kunst of dienst is optioneel. Dat wil zeggen dat het uitbrengen van een bod niet betekent dat alsdan de verplichting ontstaat om het product of de dienst daadwerkelijk af te nemen.

b. Adverteerder is niet verplicht te verkopen aan de bieder met het hoogste bod.

c. Niet eerder dan nadat Adverteerder een uitgebracht bod schriftelijk heeft geaccepteerd en de bieder daarop het uitgebrachte bod heeft bevestigd komt een Overeenkomst tot stand, die beide partijen wettelijk gezien verplicht zijn na te komen.

d. Misbruik van het bieden op Seesle.nl wordt niet geaccepteerd en kan uitsluiting van de Gebruiker tot gevolg hebben.

3. Wat betreft het te koop aanbieden door middel van veilen, gelden de volgende regels:

a. door Adverteerder dient aangegeven te worden tot welke datum de veiling loopt, of er een minimumprijs geldt en zo ja, welke prijs dat is;

b.de hoogste bieder aan het einde van een veiling, waarbij in ieder geval de toepasselijke minimumprijs is gehaald, is verplicht de transactie aan te gaan met de Verkoper, mits het bod door de Verkoper wordt aanvaard;

c. indien er een bod op of boven de vermelde minimumprijs wordt ontvangen is Verkoper verplicht de transactie te sluiten met de hoogste bieder op het einde van de veiling;

d. het gestelde onder de letters b en c hiervoor is niet van toepassing in uitzonderlijke omstandigheden, bij voorbeeld wanneer de Koper niet voldoet aan de voorwaarden van de aanbieding (zoals betalingsmethode) of als de identiteit van de Koper of Verkoper niet geverifieerd blijkt te kunnen worden, dan wel indien blijkt dat de aangeboden Kunst na persoonlijke opname door de Koper op een door Verkoper op te geven plaats niet voldoet aan de verwachtingen van Koper.

 

Artikel 14      verboden

1. Het is verboden gegevens van de website Seesle.com te exporteren naar andere sites, op welke wijze dan ook, dan wel anderszins gegevens te oogsten of te verzamelen voor gebruik door derden.

2. Het is derden verboden om Seesle.com te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van Seesle.com voor eigen privé gebruik.

3. Het is verboden gebruik te maken van op Seesle.com vermeldde dan wel via Seesle.com te verkrijgen persoons-, adres- en/of emailgegevens, alsmede van op Sees-le.com geplaatst beeldmateriaal, anders dan in het kader van het normale gebruik van Seesle.com, dat wil zeggen anders dan ten behoeve van het tot stand komen van een mogelijke Overeenkomst.

4. Het is onder geen beding toegestaan dergelijk(e) gegevens en/of materiaal te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder andere betekent dat het verboden is een Gebruiker (ongevraagde) email(s) te zenden, althans email(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard, een Gebruiker (ongevraagde) email(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van de Advertentie, dan wel emailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Seesle.com te verzamelen.

5. Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis.

6. Seesle is bij een (gedeeltelijk) handelen in strijd met het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk.

 

Artikel 15      kunstbon

1. Seesle geeft een kunstbon uit. De koper van de Kunstbon geeft aan welke waarde de bon bij uitgifte moet hebben.

2. Seesle stelt Adverteerder in de gelegenheid aan te geven al dan niet in te stemmen met betaling van de door hem via Seesle te koop aangeboden artikelen door middel van de Kunstbon; bij instemming zal op de website van Seesle bij de desbetreffende artikelen een door Seesle te bepalen ‘Kunstbon-logo’ worden geplaatst.

3. Een wisselende, door Seesle te bepalen, selektie van de artikelen wordt tevens getoond in aan aparte webshop van Seesle (momenteel bekend als www.kunstendesignshop.nl). Door deelname aan de kunstbon, geeft adverteerder automatisch toestemming voor deze 'doorplaatsing''. Adverteerder kan hier echter geen aanspraak op maken.

4. De Adverteerder dient de Kunstbon als betaling te accepteren voor betaling van alle door Adverteerder via Seesle te koop aangeboden artikelen. De Kunstbon kan ook gebruikt worden voor deelbetalingen. De Kunstbon kan niet tegen contanten worden ingewisseld.

5. De Adverteerder die gebruik maakt van de kunstbon verplicht zich om: 
a. Binnen drie werkdagen, te reageren op schriftelijk informatieverzoeken van belangstellenden voor het artikel;
b. Alleen die artikelen op seesle te plaatsen, cq geplaatst te houden, welke op dat moment tegen de gepubliceerde tarieven daadwerkelijk te koop zijn;
c.  Het artikel binnen 10 werkdagen na betaling van het artikel aan de koper te leveren, tenzij anders met koper overeengekomen..

6. De door een Koper aan de Adverteerder aangeboden Kunstbon kan door de Adverteerder op een daartoe ingerichte internetsite ter verzilvering aan Seesle worden aangeboden. Alsdan wordt de geldigheid van de Kunstbon (= cardnummer + code) en het beschikbare bedrag gecontroleerd, zodat voor de Adverteerder direct zichtbaar is of de desbetreffende Kunstbon kan worden geaccepteerd. Adverteerder ontvangt daarna van Seesle een email omtrent de wijze van uitbetaling, waarvan Seesle de waarde van de Kunstbon, althans het daarvan gebruikte gedeelte, binnen 30 dagen uitbetaald. De uitbetaling zal geschieden onder inhouding van behandelings-/bemiddelingskosten volgens een nader door Seesle aan Adverteerder op te geven percentage van de aldus gebruikte waarde.

7. De geldigheidsduur van de Kunstbon wordt op de bon zelf vermeld, of heeft een maximale geldigheidsduur van twee jaar na uitgifte; afwijking daarvan is niet mogelijk. Aanbieding ter verzilvering dient plaats te vinden binnen de vermelde geldigheidsduur.

8. Indien en voor zover een verkoop waarvan betaling, geheel of gedeeltelijk, met een Kunstbon heeft plaatsgevonden, om welke reden dan ook, ongedaan gemaakt mocht worden, zal door Seesle niet de desbetreffende Kunstbon worden teruggenomen, noch zal door Seesle op enigerlei wijze ter zake een vergoeding worden verstrekt.

9. Iedere Kunstbon is voorzien van een unieke code en wordt slechts eenmaal verstrekt. Ingeval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

10. Het is niet toegestaan Kunstbonnen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Kunstbonnen wordt ontzegd.

11. Seesle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Kunstbon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Seesle, alsdan evenwel beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken. 

Artikel 16      canvasprints

1. Seesle stelt Adverteerders in de gelegenheid (een selectie van) hun originele kunstwerken op Seesle ook als reproductie in gelimiteerde oplage te koop aan te bieden.

2. Reproductie, verzending en financiële afhandeling worden volledig door Seesle verzorgd. Hiervoor zal door Adverteerder aan Seesle nader te bepalen handelingskosten per formaat en per drager moeten worden afgedragen.

3. De verkoopprijs van de reproducties en maximale oplage worden bij het uploaden van het kunstwerk bepaald door Adverteerder. Het verschil tussen de verkoopprijs en handelingskosten die aan Seesle verschuldigd zijn, wordt na een verkoop (door Seesle) aan Adverteerder overgemaakt.

4. De door Adverteerder aan Seesle te betalen handelingskosten worden door Seesle bepaald en op de website kenbaar gemaakt. Seesle heeft het recht deze prijzen te wijzigen, waarbij de gewijzigde prijzen zullen gelden vanaf het moment van wijziging, tenzij anders wordt aangegeven.

5. Om kunstwerken als print-on-demand te kunnen aanbieden, dienen de afbeeldingen met een hoge resolutie te worden ge-upload en aan de overige door Seesle te bepalen kwaliteitseisen te voldoen. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Seesle en kenbaar zoals gemaakt op de website.

6. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde reproductie en anderzijds het originele kunstwerk, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting of schadevergoeding, indien ze van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het kunstwerk hebben, worden geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

7. De Adverteerder garandeert Seesle, dat door de in dit artikel bedoelde verveelvoudiging, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden krachtens de Auteurwet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht. De Adverteerder vrijwaart Seesle zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Artikel 17      vrijwaring

1. Eventuele geschillen tussen één of meer Gebruikers, koper en/of verkoper, dienen zij zelf op te lossen. Gebruiker vrijwaart Seesle (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

2. Adverteerder vrijwaart Seesle tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de Advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

3. Adverteerder vrijwaart Seesle voor alle aanspraken van derden in verband met de Advertentie, plaatsing, inhoud en gegevens die door Adverteerder op Seesle.com worden geplaatst respectievelijk worden verstrekt.

 

Artikel 18      aansprakelijkheid

1. Seesle is niet verantwoordelijk voor gedragingen van de Adverteerder, of voor Kunst en/of diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de Adverteerder, noch is Seesle verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van Kunst en/of diensten die worden aangeboden.

2. Seesle is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Advertentie van de Adverteerder noch voor de (mogelijke) schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden door plaatsing van de Advertentie op Seesle.com.

3. Ongeacht of Seesle al dan niet besluit om een gebruiker van Seesle.com te weren, accepteert Seesle geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Seesle.com door Gebruikers.

4. Seesle sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Seesle.com.

5. Seesle is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 
- handelingen door derden verricht, zoals het sluiten van een Overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door Advertenties op Seesle.com;
- de onmogelijkheid om Seesle.com te gebruiken; 
- het niet voldoen aan de specificaties van een product of dienst in een Advertentie op Seesle.com; 
- onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op Seesle.com; 
- het onrechtmatig gebruik van Seesle.com, door een derde; 
- handelingen van derden, nadat een Overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van Seesle.com.

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seesle of haar ondergeschikten met betrekking tot Seesle.com.

7. De aansprakelijkheid van Seesle voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de Advertentie is beperkt tot het bedrag dat Adverteerder voor deze plaatsing betaalt aan Seesle.

8. Seesle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

9. Seesle.com bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Seesle heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van die websites zijn de algemene voorwaarden van die websites van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Triple Deal, dan zijn de privacyregels van die dienstverleners van toepassing. Seesle is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de rechtshandelingen respectievelijk het beleid van die dienstverleners.

 

Artikel 19      verplichtingen Seesle

1. Seesle spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

2. Seesle is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

3. Seesle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de activiteiten met de website Seesle.com te wijzigen, waaronder het wijzigen van de naam, dan wel te beëindigen. Ingeval van beëindiging zal zulks alsdan zo veel mogelijk geschieden met inachtneming van de belangen van de Adverteerders ter zake van de op dat moment nog op de website staande Advertenties.

 

Artikel 20      contact

Het melden van problemen en/of door derden op Seesle.com geplaatste beledigende of lasterlijke teksten kan geschieden via email aan het adres info@seesle.nl, of via de post aan het adres: Rembrandtlaan 24e, 3723 BJ Bilthoven.

 afdrukken | opslaan

Seesle Ads

Figuren/Intiem Blauw
€100,-
In Verwachting (0)
€310,-
Bloemen (6)
€275,-
Ondine
€325,-
Little Happy Hippo
€60,-